Úvodní stránka

Novinky

Vážené kolegyně, naskytla se vám jedinečná příležitost zúčastnit se v červenci 2014 táboru pro porodní asistentky v Holandsku! Podmínky jsou následující: 2 roky zpět zaplacené členské příspěvky, schopnost domluvit se anglicky. Cena kempu je 30 000Kč, ovšem ČKPA za vás uhradí 28 000Kč, účastnice tedy zaplatí pouze 2000Kč! Bude vybrána 1 členka z Čech a 1 členka z Moravy. Pokud máte zájem o přesnější informace, urychleně pište na lenka.vesela@ckpa.cz.


Milé kolegyně, blíží se Světový týden respektu k porodu, který připadá na 19.-25. květen 2014. V rámci toho se opět pořádá řada akcí. Pozvánky do Brna a Prahy jsou zde:

Aktivní rodičovství

Respekt k porodu

 

Už nyní vás srdečně zveme na Krajskou konferenci s tématem Žena v roce 2014, která se opět uskuteční ve Znojmě, v Louckém klášteře. Setkání je naplánováno na 6. září 2014, podrobný program bude brzy vyvěšen. 

 

Přijďte si zazpívat dne 31. května 2014 ve 14:00 společně se sborem porodních asistentek do parku Kampa. Akce se koná u příležitosti celosvětového konfresu ICM a vstup je zdarma.

 

Blíží se konec dubna, proto si dovolujeme našim členkám, které dosud neuhradily příspěvek na rok 2014 připomenout, že je třeba jej co nejdříve uhradit. Příspěvek ve výši 600 Kč můžete posílat na číslo účtu SPAJK  205354216/0300. Jako variabilní symbol napište své rodné číslo a do poznámky napište jméno a příjmení. Děkujeme!!!

 

Další zajímavá akce se koná 13. prosince ve Starém městě u Uherského Hradiště. Je to krajská konference Sdružení porodních asistentek Zlínského kraje a je věnována klimakteriu. Celý program a přihlášku najdete zde.

 

Pro zajímavost a pro širší rozhled jsme pro Vás získaly tiskovou zprávu z tematické debaty, která se konala dne 22. října 2013 v Evropském domě v Praze na téma "Regulovaná povolání v EU". Celá zpráva je k dispozici zde.

 

Dovolte mi, pozvat všechny porodní asistentky na další zajímavý seminář. Tento se koná 11.1.2014 ve Zlíně. Nese název Spolupráce porodní asistentky a fyzioterapeutky se zaměřením na "SPRÁVNÉ POHYBOVÉ STEREOTYPY V KONTEXTU HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU“. Více informací a přesný program naleznete zde.

 

Dne 21.9.2013 se uskuteční Krajská volební konference s tématem Multidisciplinární péče o matku a novorozence. Konference proběhne ve Znojmě, v Louckém klášteře. Na odborný program navážou volby do krajského sdružení SPAJK. Od 17.00 hod začne kulturní program spojený s prohlídkou a degustací ve sklepech Znovín Znojmo. Celý program naleznete níže.

Přihlášku na konferenci naleznete zde.

 

Celosvětový kongres ICM Praha 2014 - www.midwives2014.org

Organizátoři kongresu stále hledají hostesky!!!! V případě zájmu se obracejte na vladkapov@yahoo.com .

 

Celostátní kongres ČKPA - "Porodní asistentka 21. století"

Jak jistě víte, dne 4.5.2013 proběhl v Brně celostátní volební kongres ČKPA. Tento byl rozdělen do tří bloků. Před začátkem prvního bloku, mohli účastníci shlédnout film o porodních asistentkách, který zde bude brzo k dispozici.

V prvním bloku hovořila Bc. Radmila Dorazilová a prof. MUDr. Roztočil, CSc. o pracovní skupině pro porodnictví při MZČR a kam české porodnictví směřuje. Blok zakončila PhDr. Hoskovcová z Prahy s prezentací výzkumu "Kvalita perinatální péče očima rodiček."

Druhý blok zahájila paní Franka Cadée z Holandska, která představila vzdělávání porodních asistentek v Holandsku. Následoval příspěvek paní Mgr. Šmídové z MZČR o změnách připravovaných předpisů týkajících se vzdělávání a praxe porodních asistentek. Dále byli účastníci seznámeni s průběhem příprav České komory zdravotnických pracovníků. Tento příspěvek přednesla PhDr. Radka Wilhelmová. Posledním vstupem tototo bloku byl příspěvek paní Zuzany Štromerové, BSc., která nás seznámila s přípravou Celosvětového kongresu ICM v Praze v roce 2014, na který všechny srdečně pozvala.

Třetí blok byl věnován pouze členkám ČKPA. Byla přednesena zpráva o činnosti ČKPA, návrh změny stanov, jednacího a volebního řádu a jejich následné schválení. Dále byly navrženy a zvoleny volební, mandátová a návrhoví komise. Poté se představily kandidátky na jednotlivé pozice prezidia. Následovaly volby prezidia, vyhlášení výdledků a závěr kongresu.

Výsledky voleb:

Prezidentka ČKPA: PhDr. Radka Wilhelmová

Viceprezidentka: Bc. Radmila Dorazilová

Členka prezidia s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Mgr. Věra Vránová, PhD.

Členka prezidia s gescí pro oblast informací a styku s veřejností: Bc. Alena Frýdlová

Členka prezidia s gescí pro oblast ústavní lůžkové péče: Bc. Miluše Bláhová

Členka prezidia s gescí pro oblast ekonomiky a organizace: Bc. Markéta Zemanová

Členka prezidia s gescí pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Mgr. Lenka Veselá

Členka prezidia s gescí pro oblast mezinárodních styků a spolupráce (dočasná fce do konce roku 2014): navržena a zvolena Zuzana Štromerová, BSc., ale funkci nepřijala.

Podrobnější informace o kongresu jsou k dispozici na www.ckpa.cz .

 

Homeopatie v praxi prodní asistentky

Dne 8. a 9.6.2013 se v Brně opět uskuteční kurz homeopatie. Garantem kurzu je Homeopatická lékařská asociace. Cena kurzu je 800 Kč pro členky ČKPA a studentky, ostatní 1000 Kč. Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 25.5.2013 na účet číslo 205354216/0300, specifický symbol 89052013, variabilní symbol je datum narození.

Závazné přihlášky spolu s kopií o zaplacení posílejte nejpozději do 25.5.2013 na email rwilhelm@med.muni.cz .

 

V říjnu 2012 proběhlo další jednání na MZ ČR týkající se přípravy vzniku komory zdravotnických pracovníků. Za ČKPA se jednání zúčastnila prezidentka ČPKA -SPAJK PhDr. Radka Wilhelmová. Z jednání vyplynul požadavek, aby se zástupci jednotlivých oborů vyjádřili k návrhům kompetencí, které by komora v budoucnu měla  mít a ke struktuře řídících orgánů komory. Byla předložena tabulka s návrhy, ke kterým je třeba se vyjádřit do 14.11.2012. Další schůzka proběhne 28.11.2012. O výsledku jednání budete opět informováni.

 

Dne 21. 9. 2012 bylo zaregistrováno Magistrátem hlavního města Prahy Zájmové sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“. Zde můžete sledovat vše, co se děje kolem vzniku Komory zdravotnických pracovníků.

 

Ve dnech 28. - 29. 9. 2012 se uskutečnila valná hromada Evropské asociace porodních asistentek (EMA), které jsme členem. Zpráva a výsledky jednání evropských porodních asistentek budou co nejdříve k dispozici zde.

 

Dovolujeme si Vás také pozvat na nadstavbový hoeopatický seminář Homeopatie na startu do nového života, která se koná 6.12.2012. Pozvánku naleznete zde.

 

Dne 25.10.2012 v 16.00 hod se uskuteční setkání Supervize homeopatie v porodní asistenci aneb "učíme se navzájem". Pozvánku naleznete zde.

 

21.04.2012 - 21.04.2012

Krajská konference "Celostní péče porodní asistentky o ženu a novorozence"
Brno

19.05.2012 - 02.06.2012

Kurz "Homeopatie v praxi porodní asistentky"
Brno

Světového týdne respektu k porodu v Brně,
který se koná od 21.-26.5 a jehož podrobný program naleznete na www.aktivnirodicovstvi.cz.

28.05.2012 - 28.05.2012

Kurz "Management a ekonomika ve zdravotnictví"

31.05.2012 - 01.06.2012

Mezinárodní konference "Human Rights in Childbirth"
Hague

Praha